Iskolahívogató

0
8

1. Számú Általános Iskola

2040 Budaörs, Esze Tamás utca 3. - Igazgató: Vástyánné Dölles Erzsébet - Telefon: 23/440-810

 „Az iskolának nem az a dolga, hogy pórázon vezessen a helyes útra – mármint arra, amelyet ő helyesnek vél – hanem az, hogy járni tanítson meg.” (Loránd Ferenc) 

Az 1. Számú Általános Iskola a múltban gyökerezik, a jelen oktatási és nevelési tevékenységével a jövőre készíti fel a tanulókat. Úgy, hogy az érintettek közben jól érezzék magukat, hogy a tanulás fáradalmait a diákélet humorával, a szabadidős programok, tanulmányi- és sportversenyek, közösségi együttlétek, tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, külföldi nyelvi táborok, osztály- és iskola bulik örömével tarkítsa.
Első osztályban nyugodt, lassú tempójú betűtanítás folyik, ahol a tanító nénik legfontosabb feladata a kisgyermekek játékos beszoktatása az iskolába. Fontos, hogy minden gyerek a maga tempójában jusson el a szükséges ismeretek és készségek megszerzéséhez. Cél az ide kerülők gyerekközpontú, családias légkörben biztosított tudása, a korszerű ismeretek, sokoldalú készségfejlesztés megszerzése, minden kisgyerek lehetőségeinek határáig. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében színházlátogatást, könyvtári foglalkozásokat, sportköröket, szakköröket, kirándulásokat szerveznek a tanulóknak, akik kedvence a Zöld sarok, ahol a növényeket, állatokat maguk gondozzák.
Tanulóik eredményesen szerepelnek a megyei és országos tanulmányi versenyeken és a Diákolimpián. Tavaly az intézmény elnyerte az országos Zrínyi Ilona matematika versenyen a megyében ”A legeredményesebben felkészítő iskola” címet és a serleget. A magas német nyelvi óraszám előnyéből eredően a tanulók bátran jelentkezhetnek középfokú német nyelvvizsgára. Ebben nagy szerepük van a külföldi nyelvi táboroknak - német és angol nyelvterületen egyaránt. A városban egyre több rendezvényen szerepelnek az ének-zene emeltszintű képzésben részt vevő tanulók szóló, hangszeres, énekkari és zenekari fellépéssel. Ezekből az osztályokból mindig zeneszó hallatszik. A 8. osztály elvégzése után nagy zenei műveltségű, harmonikus személyiségű tanulók kerülnek ki ezekből az osztályokból. Az informatika emelt szintű képzésre járó gyerekek már az alsó tagozaton is önállóan szerkesztik saját iskolaújságjukat. A suli meghívóit, szórólapjait ők készítik, és a programokat megörökítik digitális fényképeken, a felsősök pedig folyamatosan szerkesztik és frissítik az iskola honlapját.
Befejezésül egy felsős tanuló gondolatai: „…az épület ugyan kicsi a többi iskolához képest, de ebbe a kicsi tanintézménybe belefér a sok „jófej” tanár és a velük együtt járó magas oktatási színvonal. Az órák jó hangulatúak, a tanárok és a diákok együtt próbálják elvégezni a megoldhatatlannak tűnő feladatokat. Az iskolában nap, mint nap jelen van a humor és a jókedv, mindehhez a programok, vetélkedők is hozzájárulnak. Szóval a lehetőség tengernyi, legyen szó tanulásról vagy szórakozásról. Ilyen az élet Budaörs első iskolájában, mely nagy múltra tekint vissza.”


Irány a Kesjár Csaba Általános Iskolába

2040 Budaörs, Őszibarack u. 29. - Igazgató: Simon Mária -Telefon: 23/444-407

„Könnyebb a munkavégzés, ha az ember szívesen tevékenykedik”
Vajon melyek azok a szempontok, amelyek alapján a Kesjár Csaba Általános Iskola vonzónak tűnhet egy szülő szemében? Elég fellapozni a 2005-ös Iskolacsengőt, ahol meggyőződhet arról, hogy ebben az iskolában kiemelten kezelik az idegen nyelv (angol, német) oktatását, a tevékenységközpontú informatikai oktatást, a sportot, az egészséges életmódra való nevelést. A mindennapos oktatást és a tanórán kívüli foglalkozásokat egyaránt kiváló tárgyi feltételek segítik. Miért járnak ide szívesen a diákok? 
„Mert kemények, de jók a tanárok, szép a suli, tiszta a mosdó, jó a társaság, jó könyvek vannak a könyvtárban, nagy a kert” – válaszolnak a hatodikos lányok. „Mert van igazi futópálya, műfüves focipálya és demokrácia” - így egy sportoló fiú.
„Mert kiválóak a munkakörülmények, a szakmai színvonal magas, melyet az országos mérések is alátámasztanak, megalakulásától fogva dohányfüst-mentes az iskola, nagyon igényesek az ünnepélyek, rendezvények.” – mondják a tanárok.
 „Nagyobbik fiam, aki idejárt kiválóan megállja a helyét a gimnáziumban.” – vélekedik az egyik szülő. Így is lehet…a Kesjárban!


Lendület és stabilitás Herman Ottó Általános Iskolában

2040 Budaörs, Ifjúság u. 6. - Igazgató: Turcsik Viktor - Telefon: 23/ 420-949

„Célunk szilárd alapokat adni az élethosszig tartó tanuláshoz, ugyanakkor folyamatosan biztosítani az önkifejezés, önmegvalósítás lehetőségét.”
A Herman Ottó Általános Iskolában negyed évszázad alatt kialakult hagyományok egyedülálló rugalmassággal párosulnak. Az elsős osztályokban Meixner-módszerrel folyik az írás olvasás oktatása. Mely az értő olvasás kialakításában és a helyesírás megalapozásában vitathatatlan érdemeket szerzett. Az alsó tagozatos alapozó oktatás zökkenőmentes átmenetet biztosít az óvoda és az iskola között, és fokozatosan készíti fel a tanulókat a felsőtagozatos, majd a középiskolás évek nagyobb megterhelésére.
A szülők a következő képzési területek közül választhatnak:
§ általános tantervű képzés
§ angol nyelvi emelt szintű képzés
§ rajz-kézművesség emelt óraszámú képzés
§ informatika-matematika képzés.
A rajz, az informatika és a nyelvi órák azonos időpontban vannak, vagyis ezeken minden gyerek részt vesz, míg a többi tantárgyat a szülő által választott tanító néni tanítja. Az általános tantervű képzés az alapkészségek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, és nagyobb lehetőséget biztosít a különböző képességfejlesztésre.
Az emelt szintű képzésre jelentkező gyerekek a választott tantárgyakat emelt óraszámban, magasabb követelményszinten, bontott csoportban, szaktanárok vezetésével tanulják. Cél az angol nyelv mindennapi, szó- és írásbeli gyakorlatának elsajátítása. E célt szolgálják az Angliába szervezett kirándulások, a bontott csoportban történő oktatás, és a nyelvi termek jó felszereltsége.
„A kisgyerekek önkifejezésének legkedveltebb formája a rajzolás. Az óvodások évek óta nagy számban vesznek részt rajzpályázatainkon és méltán népszerű „ovis-kézműves” foglalkozásainkon. Az alsósok életkori sajátosságaihoz ez a képzési forma áll a legközelebb, mely segít abban, hogy a művészetek iránt fogékony, minden területen művelt, magabiztos felnőttekké váljanak. Évek óta a legtehetségesebbek művészeti középiskolákban folytatják tanulmányaikat.”
Az alsósok a hozzájuk legközelebb álló számítógépes alkalmazásokkal sajátítják el az informatika alapjait. E képzési formában a matematika tantárgy oktatásakor az informatikai környezet is jelentős szerepet játszik. Az egyéni bánásmódot igénylő diákokkal a pedagógiai munkát segítő, tapasztalt szakemberek foglalkoznak: fejlesztőpedagógusok, logopédus, pszichopedagógus, gyógytestnevelő. Szakköri, vagy mikrocsoportos (2-4 fő) keretek között kerül sor a tehetséggondozásra, és a bármilyen okból lemaradó gyerekek felzárkóztatására.
A tanórán kívüli foglalkozások az oktató-nevelő munka fontos színterei. Felső tagozaton klubnapközi üzemel, melyben társasjátékokkal és audiovizuális eszközökkel, a könyvtár és számítástechnika szaktanterem pedig minden gépre kiterjedő Internet hozzáféréssel szolgál a diákoknak. A művészetek kedvelői helyben tanulhatnak zenét, csatlakozhatnak az énekkarhoz, vagy foglalkozhatnak agyagozással, henna és tűzzománc-készítéssel.
A városi szinten egyedülálló, világszínvonalú, 1100 m2-es tornacsarnok, valamint az újonnan elkészült sportpályák minden nap fogadják a mozgásra éhes hermanosokat.


Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

2040 Budaörs, Iskola tér 1. - Igazgató: dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi - Telefon: 23/420-979

„Német nemzetiségi iskolaként a német kisebbség nyelvének oktatása az iskola egyik fontos jellemzője”

Budaörsön sokan, mint „sárga iskolát” ismerik a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát, amelynek az oktató-nevelő munka mellett fontos a német nemzetiséghez kötődő hagyományok ápolása és megőrzése. Emellett cél, hogy a gyerekek olyan ismeretekre és tudásra tegyenek szert, amellyel képességeiknek megfelelő szintű iskolákban tanulhatnak tovább.
Nagy figyelmet fordítanak az iskola alapozó szakaszára, az olvasási, írási, számolási és kommunikációs készségek elsajátítására. Az osztályokban a felvehető tanulók létszáma 26 fő. A tanulók a 3. tanévben választhatják meg, hogy az angol vagy a német nyelvet tanulják, a nyelvórákat kis csoportokban tartják. Délutánonként szakkörökön (számítástechnikai, kézműves, angol nyelvi, képességfejlesztő, színjátszó stb.) és tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, logopédus és könyvtáros is segíti munkát. Pszichológus foglalkozik az arra rászoruló tanulókkal. A könyvtáron kívül a már hagyománnyá vált programok (például játszóházak, Ki mit tud? stb. szervezése) segítik a délután hasznos eltöltését.
A német nemzetiségi osztály oktatási programjának eredményeképpen lehetőség van a középfokú nyelvvizsga letételére 8. osztályban.
A drámatagozatos képzési forma célja a személyiségformálás, valamint olyan viselkedési biztonság nyújtása, amelyet az élet sok területén alkalmazhatnak majd. A drámapedagógus munkáját, táncot oktató tanár is segíti heti egy órában. A nyelvi órákat lehetőség szerint kis létszámú csoportban (13 fő) tanítjuk. Természetesen ez a képzési forma nyelv nélkül is választható, itt a kevesebb nyelvóra szám mellett több idő jut a képességfejlesztésre, a gyakorlásra. A 2005/2006-os tanévben három első osztály indul.

Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola

2040 Budaörs Esze T. u. 1 - Igazgató: Prohászka Jánosné - Tel:23/442-615

„Nevelési programunk az egyetemes és katolikus keresztény értékekre épül.”

50 év elteltével 1994-ben éledt újjá Budaörsön a katolikus oktatás, 1997 óta saját épülettel. Az iskola a vallásukat gyakorló családok gyermekeit várja, de nyitott minden budaörsi számára, akinek szülei igénylik a keresztény nevelést, oktatást. A nevelésre és minden tantárgyban való alapos, magas szintű oktatásra helyezik a hangsúlyt. A munkájában s meggyőződésében kitartó, művelt, hazáját szerető és hozzá ragaszkodó fiatalok nevelése a cél. Elősegítik az Istenhit megerősödését, és a meglévő hit evangéliumi alapú kiteljesedését. Nevelési programjuk az egyetemes és katolikus keresztény értékekre épül a heti két hittan óra keretein belül is.
Jelenleg 240 tanulót oktatnak-nevelnek nyolcosztályos rendszerben. A német nemzetiségi nyelvet kis csoportokban (12-14 fő) tanítják. Délutáni időtöltésként gyógytestnevelés, alsós és felsős matematika, technika-háztartási ismeretek, furulya, sakk, irodalmi, rajz, sport, német és biblia szakkörök valamint énekkar működik. Az iskolában kiépült számítógép-hálózat oktatóprogramok tanórai alkalmazásával segíti a színvonalas oktatást, illetve felső tagozaton az informatikaoktatást. Hangsúlyt kap a haza (és Budaörs) kulturális örökségének és nemzeti hagyományainak megismertetése is.
Minden gyermeknek étkezést illetve napközis foglalkoztatást tudnak biztosítani. Évente egy alkalommal pedig Mindszenty-díjjal jutalmaznak három diákot, akik segítőkészségben, kitartásban, egymás iránti szeretetben, viselkedésben példát mutatnak társaiknak.